Rub a líc smlouvy o tichém společenství

23.11.2011

Obecná ustanovení o obchodních závazkových vztazích a speciální úpravu jednotlivých smluvních typů obsahuje třetí část obchodního zákoníku. Smlouvě o tichém společenství jsou věnovány § 673-§ 681.

Z obecných ustanovení nelze odhlédnout od § 261 odst. 3 podávající taxativní výčet závazkových vztahů, které se bez ohledu na právní postavení stran řídí obchodním zákoníkem; smlouva o tichém společenství je tak uvedena pod písm. d). Dále je nutné respektovat § 263 odst. 1, v němž jsou prezentována kogentní ustanovení třetí části obchodního zákoníku a odst. 2 téhož ustanovení, jež přikazuje, že se strany nemohou odchýlit od základních ustanovení v této části (roz. části třetí obchodního zákoníku) a od ustanovení, která předepisují povinnou písemnou formu právního úkonu.

Podle § 263 odst. 1 mají v rámci úpravy smlouvy o tichém společenství imperativní charakter § 673 odst. 2, § 678, § 679 odst. 11) a § 680, z titulu § 263 odst. 2 pak § 673 odst. 1 a rovněž § 673 odst. 2. "V této souvislosti je pozoruhodné, že ve výčtu kogentních ustanovení (§ 263 odst. 1 obchodního zákoníku) je výslovně zmíněn § 673 odst. 2, stanovící požadavek písemné formy, jenž je samozřejmě kogentní jako všechna ustanovení stanovící obligatorní písemnou formu ve smyslu § 263 odst. 2 obchodního zákoníku."2)

POJMOVÉ ZNAKY SMLOUVY

Aktuální znění § 673 odst. 1 obchodního zákoníku normuje, že "smlouvou o tichém společenství se zavazuje tichý společník poskytnout podnikateli určitý vklad a podílet se jím na jeho podnikání a podnikatel se zavazuje k placení části čistého zisku po odečtení povinného přídělu do rezervního fondu, je-li podnikatel povinen tento fond vytvářet, vyplývající z podílu tichého společníka na výsledku podnikání. Ve smlouvě o tichém společenství musí být dohodnutý rozsah účasti společníka na zisku a ztrátě stejný".

Pojmovými znaky a obligatorními částmi smlouvy o tichém společenství jsou:

- označení (určení) účastníků smlouvy (smluvních stran),

- určení hodnoty a předmětu vkladu,

- závazek tichého společníka k poskytnutí vkladu podnikateli,

- určení podílu tichého společníka na zisku podnikatele, jakož i určení jeho podílu na ztrátě podnikatele ve stejné výši,

- závazek podnikatele k placení části čistého zisku (po odečtení povinného přídělu do rezervního fondu, je-li podnikatel povinen tento fond vytvářet).

TICHOST

Tichost jako základní deviza smlouvy o tichém společenství plyne z § 678 obchodního zákoníku. Smysl a účel "tichosti" nelze pojímat jako anonymitu "vůči všem", ale jako "neveřejnost" tichého společníka po dobu trvání smlouvy ve vztahu k obchodním partnerům podnikatele v rámci jeho podnikání.

Práva a povinnosti vyplývající z podnikání vůči třetím osobám vznikají totiž jen podnikateli, nikoliv tichému společníkovi. Smlouva o tichém společenství nezakládá obchodní společnost jako právní subjekt, který by samostatně vystupoval ve vztazích ke třetím osobám, ale je jen vnitřním závazkovým vztahem mezi podnikatelem a tichým společníkem. Ve vztahu ke třetím osobám tichý společník nevystupuje a právní úkony související s podnikáním činí jen podnikatel vlastním jménem a na vlastní odpovědnost a práva a povinnosti z nich vznikají pouze jemu. Jméno3) tichého společníka nesmí být obsaženo v obchodní firmě podnikatele; jeho účast na podnikání nemá být navenek vůbec zjevná.4) V opačném případě ručí tichý společník za (veškeré) závazky podnikatele. Dále ručí za závazky ze smlouvy, pokud prohlásí osobě, s níž podnikatel jedná o uzavření smlouvy, že oba podnikají společně.

K. Marek se v této souvislosti zabývá otázkou, zda lze několik "tichých společenství" zřídit s týmž podnikatelem jednou smlouvou, či zda je v takovém případě nutné uzavřít s každým z tichých společníků samostatnou (individuální) smlouvu. Doporučuje nechat se vést tradičním chápáním daného vztahu i vývojem praxe a preferovat individuální smlouvu s tím, že by jiný přístup vedl k oslabení obchodní důvěrnosti mezi tichým společníkem a podnikatelem a k "tichosti" společenství.

Současně však autor poukazuje na fakt, že kterýkoliv z několika tichých společníků téhož podnikatele se o ostatních může kdykoli dozvědět nahlédnutím do podnikatelových obchodních knih.5) Odpověď na otázku, co a vůči komu se rozumí "tichostí", tak není zcela jednoznačná.