Přiznání k různým daním: Kdy a kdo je musí podávat?

14.03.2018

Pravidelná přiznání k různým typům daní bývají pro daňové poplatníky noční můrou. Portál BusinessInfo.cz proto pro podnikatele připravil přehled, jaké dokumenty, v jakých termínech a jakou formou musejí finančnímu úřadu odesílat. 

Daně z příjmů

Podnikatelskou veřejností nejsledovanější povinností je každoročně vyplnění přiznání k daním z příjmů a jejich zaplacení.

Všechny osoby samostatně výdělečně činné (OSVČ) podávají přiznání k dani z příjmů fyzických osob (DAP) do začátku dubna, respektive července. Zástupci firem nesmějí zapomenout na přiznání k dani z příjmu právnických osob.

Růžový papír nebo elektronický formulář doručte na svůj místně příslušný finanční úřad nejpozději do úterý 3. dubna 2018 a zároveň zaplaťte daň. Obvyklým datem, dokdy musí mít berňák peníze na účtu a podnikatel přiznanou daň je totiž první pracovní den čtvrtého měsíce v roce. Letos připadá 2.4. na Velikonoční pondělí, termín se proto posouvá na následující den. Má-li poplatník povinný audit nebo mu přiznání zpracovává daňový poradce, prodlužuje se mu lhůta do 2. července 2018.

Opozdíte-li se o pět pracovních dnů, žádné sankce vám nehrozí. V případě delšího zdržení už se ale pokutě nevyhnete. Jestliže daň nepřiznáte nebo neuhradíte včas, finanční úřad (FÚ) vám letos začne počítat penále a úrok z prodlení od 11. dubna, respektive 13. července (5. a 6. července jsou svátky, proto je termín o dva dny posunut).

Penále za neodevzdání daňového přiznání činí každý den 0,05 procenta ze zaplacené daně (případně 0,01 procenta daňové ztráty), přičemž maximální postih může být pět procent z daně či 300 tisíc korun. Pokud přiznání nepodáte vůbec, a to ani dodatečně na výzvu "berňáku", pokuta se vyšplhá minimálně na 500 korun.

Podobný postih vás čeká, když nezaplatíte včas daň. Než napraví svou chybu, naskakuje opozdilcům úrok z prodlení, a to každých 24 hodin o několik promile. Jeho aktuální výše je 14,75 procenta z výše daně za rok. Penále je tvořeno platnou repo sazbou ČNB, která letos už několikrát narostla, tradičně navýšenou o 14 procentních bodů.

Pozor! Finanční úřad vám může vyměřit daň kdykoli, a to celé tři roky ode dne, v němž uplynula lhůta pro podání řádného DAP.

Neuhradili jste včas daň? Postihu se můžete vyhnout

OSVČ připomínáme, že už tři roky existuje možnost prominutí postihu. Berní úředníci vám ale rozhodně neodpustí sankci automaticky, musíte si na váš FÚ podat žádost, za níž ale zaplatíte správní poplatek ve výši 1000 korun.

Majitelé datových schránek musejí v současnosti podávat přiznání ke všem daním jejich prostřednictvím, tedy výhradně elektronickou cestou, jinak se i oni dočkají sankcí. Pokuty hrozí nejen opozdilcům, ale i těm, kdo mají datovou schránku, a pošlou na berní úřad klasický e-tiskopis.

Jak vysoké jsou sankce a kdy přesně vám postih hrozí, si přečtěte v článku Elektronických podání přibylo. Berní úředníci jsou přísnější na BusinessInfo.cz. Od srpna 2017 ovšem platí, že vám berňák neudělí pokutu automaticky, ale nejdříve vás vyzve k nápravě.

V případě, že se vám zdá elektronická komunikace s úřadem složitá a chcete se vrátit ke klasickým růžovým tiskopisům, datovou schránku si můžete deaktivovat. Deaktivaci vám zařídí na každém CzechPointu. Schránka je znepřístupněna nejpozději tři dny po podání žádosti.

Daňové přiznání podávají povinně každý rok ti, jejichž příjem přesáhne patnáct tisíc korun za rok. A nemusí jít pouze o výdělky z hlavní samostatně výdělečné činnosti. Patří sem i příjmy z pronájmu, kapitálového majetku, příjmy z výher či prodeje nemovitosti či vedlejší závislé činnosti.

Pokud jde o daň z příjmu právnických osob, podává se DAP za zdaňovací období 2017 stejně jako v případě DPFO do 3. dubna, respektive 2. července 2018. O tom, jaká jsou další podání na finanční úřad k dani z příjmu, například elektronické podání vyúčtování daně z příjmů ze závislé činnosti za zdaňovací období 2017, si přečtěte v daňovém kalendáři na Businessinfo.cz

Daň z přidané hodnoty (DPH)

V poslední době je jedním nejdiskutovanějších odvodů do státní kasy - a to především kvůli zavedení kontrolního hlášení či rozšiřování systému reverse charge - daň z přidané hodnoty.

DPH zajímá samozřejmě jen omezený počet podnikajících subjektů. Aktuálně je jich v tuzemsku zhruba půl milionu. K dani se musíte povinně registrovat, pokud váš obrat překročí milion korun, a to kdykoli během dvanácti uplynulých měsíců.

K tomu, aby se stal podnikatel povinným plátcem DPH, mohou být i jiné důvody. Můžete se například stát členem sdružení, jehož některý z dalších členů je plátcem daně, nabýt majetek privatizací nebo prodejem podniku, pokračovat v podnikání po zemřelém, který DPH platil atd.

Upozorňujeme, že zaregistrovat se musíte do 15 dnů po uplynutí kalendářního měsíce, ve kterém překročíte zákonem stanovený obrat, případně, kdy se stanete povinným plátcem z jiného důvodu. Kdo je takzvanou osobou povinnou k dani (DPH) si přečtěte v textu Daň z přidané hodnoty na BusinessInfo.cz. Loňská novela zákona o DPH přinesla plátcům některé změny.

Jak často musejí podávat podnikatelé daňové přiznání k DPH? Od roku 2011 platí, že buď jednou měsíčně, nebo jednou za čtvrtletí, od ledna respektive února 2016 navíc s vyplněným kontrolním hlášením.

Pokud je obrat za kalendářní rok vyšší než 10 milionů korun, má subjekt povinně měsíční zdaňovací období - a daňové přiznání k DPH i kontrolní hlášení musí odevzdat poprvé 25. února (a každý další měsíc ke stejnému datu).

Pokud je váš obrat do 10 milionů, můžete si dobrovolně zvolit, zda budete platit daň a posílat na úřad daňové přiznání jednou za měsíc nebo jednou za čtvrtletí. Jste-li plátcem kvartálním, odevzdáte letos daňové přiznání do 25. dubna, 25. července, 25. září a konečně za čtvrté čtvrtletí 2018 do 25. ledna 2019.

To, jak často podnikatelský subjekt DPH platí, ovlivnila i změna pravidel před šesti lety. "Pokud se plátci DPH registrovali v roce 2011 nebo dříve, zůstalo jim automaticky čtvrtletní zdaňovací období. Pokud jsme se za plátce DPH zaregistrovali v roce 2012, museli jste zachování čtvrtletního zdaňovacího období oznámit správci daně," uvádí Generální finanční ředitelství. Od roku 2013 už jsou automaticky registrováni pouze měsíční plátci.

Měsíční nebo kvartální plátce? Změny

Chcete-li se stát měsíčním plátcem (a dosud jste odevzdával přiznání jednou za tři měsíce), oznámíte to bernímu úřadu vyplněním příslušného kódu v oddíle A daňového přiznání k DPH za poslední čtvrtletí předcházejícího roku. Pokud váš obrat nebyl vyšší než 10 milionů korun a nejste tzv. nespolehlivý plátce, můžete přejít i opačně na plátce čtvrtletního. V takovém případě oznámíte změnu zdaňovacího období vyplněním kódu Q na první straně daňového přiznání k DPH za prosinec, v kolonce "Kód zdaňovacího období následujícího roku". Změny jsou možné každoročně jen k 1. lednu.

Silniční daň

Jednou z prvních povinností, kterou by neměli plátci opomenout hned po Novém roce, je tedy podání přiznání k dani silniční a její zaplacení. Standardně tak musí učinit do konce ledna.

Ti, kteří využívají auto k podnikání, v roce 2018 přiznali a doplatili roční daň do 31. ledna. Příští rok si v kalendáři podtrhnou stejné datum. Přiznání se totiž podává pouze jednou ročně.

Na rozdíl od daně z příjmu fyzických osob, u které je v případě, že máte ze zákona povinný audit nebo využíváte služeb daňového poradce možné odevzdat DAP s tříměsíčním zpožděním, plátci silniční daně musejí splnit svou povinnost ve zmíněném termínu všichni a bez výjimky. Pozor! Přiznání musíte na finanční úřad podat i v případě, že je vozidlo od daně osvobozeno. Více si přečtěte v textu Zaplatili jste silniční daň? Čas máte do konce ledna na BusinessInfo.cz. Pokud v daném období vaše auto stojí v garáži a k podnikání ho nevyužíváte, platit nemusíte.

Běžně se zálohy hradí čtyřikrát ročně. Pro rok 2018 si zapište do diáře data 16. dubna, 16. července, 16. října a 17. prosince. Běžně jde o první pracovní den po polovině měsíce, následujícího po zdaňovacím období (v tomto případě čtvrtletí)

Spotřební daň a další odvody

Velmi specifickou daní je daň spotřební. Jedná se o odvody z minerálních olejů, z lihu a alkoholických nápojů včetně vína a meziproduktů, a daň z tabákových výrobků. Komu vzniká povinnost zaplatit tuto daň, se dočtete v textu Spotřební daň na Businessinfo.cz.

Obecně ovšem platí, že je plátcem ten, kdo zmíněné produkty vyrábí na území EU, a tím pádem je uvádí do oběhu, nebo je do Unie dováží. "Plátci, kterým vznikla povinnost daň přiznat a zaplatit, jsou povinni předložit daňové přiznání samostatně za každou daň celnímu úřadu, a to do 25. dne po skončení zdaňovacího období, ve kterém tato povinnost vznikla," uvádí finanční správa.

Protože se zdaňovacím obdobím (až na výjimky) rozumí kalendářní měsíc, v praxi to znamená, že plátci spotřební daň přiznávají 25. dne každého měsíce, pokud toto datum nevychází na sobotu či neděli. Pak se příslušná lhůta posouvá na následující pondělí. V březnu je tedy datem splatnosti pondělí 26. 3., v dubnu středa 25. 4. Při dovozu výrobků se za DAP považuje celní prohlášení.