Opatrnost při jednání s jinými poskytovateli úvěrů než s bankou, Kapitola 4

27.01.2019

Úroky (cena úvěru)

Úrok je podstatnou částí smlouvy o úvěru. Jedná se v podstatě o cenu, kterou platíte úvěrujícímu za to, že Vám poskytnul určité finanční prostředky. Tyto úroky nelze zaměňovat s úroky z prodlení, které je dlužník povinen platit jen v případě, že bude v prodlení se splácením peněžitého dluhu. Úroky z prodlení mají sankční povahu a mohou dosáhnout poměrně vysoké a nepříjemné částky.

Vrátíme se zpět k úrokům - ceně úvěru. Výše úroků je primárně dána dohodou mezi stranami smlouvy o výši úroku. Není-li výše úroků ujednána, platí dlužník úroky ve výši stanovené právním předpisem a nejsou-li úroky ani takto stanoveny, platí dlužník obvyklé úroky požadované za úvěry, které poskytují banky v místě bydliště nebo sídla dlužníka v době uzavření smlouvy.

Občanský zákoník dále obsahuje některá užitečná pravidla, která se uplatní ve vztahu ke sjednaným úrokům, není-li stranami dohodnuto jinak. Za zmínku stojí zejména pravidlo, že se ujednaná výše úroků týká ročního období a dále pravidlo, dle kterého věřitel, který bez rozumného důvodu otálí s uplatněním práva na zaplacení dluhu tak, že úroky činí tolik co jistina, pozbývá právo požadovat další úroky. Jinými slovy, občanský zákoník nutí věřitele k tomu, aby právo na úroky uplatnil co nejdříve a nevyčkával bez zjevného důvodu až do doby, kdy úrok převýší samotnou jistinu. Ode dne, kdy věřitel uplatnil své právo u soudu, mu však další úroky náleží.

Úroky z prodlení

Jak již bylo výše zmíněno, úrok z prodlení platíte pouze tehdy, ocitnete-li se v prodlení se splácením peněžitého dluhu. Není-li ve smlouvě úrok z prodlení sjednán, uplatní se zákonný úrok z prodlení stanovený nařízením vlády č. 351/2013 Sb., které je prováděcím předpisem k občanskému zákoníku.

Dle výše citovaného nařízení odpovídá výše úroku z prodlení ročně výši repo sazby stanovené Českou národní bankou pro první den kalendářního pololetí, v němž došlo k prodlení, zvýšené o 8 procentních bodů.

Aktuální výši zmíněné repo sazby naleznete na stránkách České národní banky (ČNB), a to pod označením 2T repo sazba. Ke dni 19. 12. 2018 činí výše repo sazby 1,75 %. Významné však pro počítání úroků z prodlení je, jaká bude její výše k 1. lednu (respektive k. 1. červenci) následujícího roku. Pokud prodlení překlenuje jednotlivá pololetí, musí se úrok počítat pro každou repo sazbu zvlášť.