Jak na umístění provozovny a podnikání z domova

02.10.2015

Především u živnostníků, tedy podnikajících fyzických osob, je poměrně časté, že místo svého podnikání, provozovnu nebo jen kancelář umisťují na adresu jejich trvalého bydliště. Nic neobvyklého to není ani u firem, tedy právnických osob. K tomu, aby bylo možné podnikat "z domova", je ale nutné splnit několik náležitostí. Přípustné je to v případech, kdy to povaha podnikání umožňuje. Zřizovat si totiž například truhlářskou dílnu v paneláku přípustné nebude. Je ale možné mít v panelovém domě kancelář této truhlářské dílny. Chcete-li začít podnikat "z domova" a přímo tam provádět i konkrétní činnost, budete muset absolvovat a dodržovat následující:


Vlastnické právo

Především počítejte s tím, že živnost může být v provozovně provozována, pokud má podnikatel právní důvod pro její užívání. Stanovuje to živnostenský zákon a podnikatel je na žádost živnostenského úřadu povinen tento právní důvod pro užívání provozovny prokázat. Výjimka platí jen pro mobilní provozovny a automaty. U mobilních provozoven je podnikatel povinen na žádost živnostenského úřadu prokázat oprávněnost umístění provozovny. Je-li provozovna umístěna v bytě nebo domě, jehož podnikatel není vlastníkem, může v něm živnost provozovat pouze se souhlasem vlastníka, spoluvlastníka nebo správce bytu či nemovitosti, pokud je tento správce k udělování takového souhlasu zmocněn.

Problémy tak mohou nastat například v případě nesezdaných partnerů, kteří žijí v bytě nebo domě, jež patří jednomu z nich. Pak je nutné dát příteli nebo přítelkyni pro potřeby podnikání souhlas k umístění sídla, případně sepsat nájemní smlouvu. Pozor na to, že písemný souhlas vlastníka nemovitosti musí být podepsán nadpoloviční většinou spoluvlastníků. Pokud je tedy nemovitost ve společném vlastnictví manželů, je vyžadován písemný souhlas obou manželů, v případě bytového družstva dvou členů statutárního orgánu bytového družstva. Nic z toho neplatí v případě, že bude mít partner na adrese trvalé bydliště.

Způsobilost prostor pro provozování živnosti

§ 17 živnostenského zákona říká, že podnikatel je mimo jiné povinen zajistit, aby provozovna byla způsobilá pro provozování živnosti podle zvláštních právních předpisů, například stavebního zákona. Nebude žádný velký problém udělat z nevyužívané garáže třeba zmíněnou truhlářskou dílnu, ale je nutné se kvůli tomu obrátit na příslušný stavební úřad. Tam se podnikatel dozví další detailní informace a požadavky k tomu, aby mohla být provozovna řádně způsobilou k provozování konkrétních živností.

Pokud byla v minulosti nemovitost nebo provozovna stavebním úřadem schválena za jiným účelem, než jaký bude její nynější účel využití, vlastník objektu musí požádat o změnu účelu užívání. Jako podklad pro rozhodnutí stavebního úřadu bude sloužit i vyjádření hygienické stanice a hasičů. Výčet konkrétních povinností v oblasti požární ochrany se pro podnikatele odvíjí od toho, do jaké kategorie požárního nebezpečí se začleňují jimi provozované činnosti. Existují ale i obecné povinnosti, které jsou společné pro všechny, tedy i pro činnosti bez zvýšeného požárního nebezpečí. Více se o tom dočtete v článku Požární minimum podnikatele. Základem je povědomí o vašem začlenění. Hygienické předpisy vztahující se ke konkrétním oborům činnosti pak naleznete na webových stránkách jednotlivých hygienických stanic.

Ještě dodejme, že podnikateli, který má podle živnostenského zákona povinnost zajistit, aby provozovna byla způsobilá pro provozování živnosti podle zvláštních právních předpisů, ačkoliv je pouze nájemce , je doporučeno prověřit u vlastníka nemovitosti, za jakým účelem byla provozovna schválena a doklad o tomto schválení provozovny si opatřit pro případnou kontrolu ze strany správních orgánů.