České účetní standardy

01.04.2019

České účetní standardy jsou určeny pro účetní jednotky, které účtují podle vyhlášky č. 500/2002 Sb. ve znění pozdějších předpisů (dále jen České účetní standardy pro podnikatele). 

Vyhláškou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb. O účetnictví. Účetními jednotkami jsou v tomto případě podnikatelé účtující v soustavě podvojného účetnictví. Změny vyhlášky byly opakovaně vydány a jejich vydání byla oznámena ve:

 • Finančním zpravodaji č. 12/2/2005 ze dne 30. prosince 2005,
 • Finančním zpravodaji č. 10/2007 ze dne 31. prosince 2007,
 • Finančním zpravodaji č. 11-12/2008 ze dne 19. prosince 2008,
 • Finančním zpravodaji č. 1-2/2009 ze dne 26. ledna 2009,
 • Finančním zpravodaji č. 6/2010 ze dne 1. prosince 2010,
 • Finančním zpravodaji č. 8/2010 ze dne 31. prosince 2010,
 • Finančním zpravodaji č. 9/2011 ze dne 20. prosince 2011,
 • Finančním zpravodaji č. 1/2014 ze dne 31. prosince 2013,
 • Finančním zpravodaji č. 6/2015 ze dne 17. prosince 2015,
 • Finančním zpravodaji č. 3/2016 ze dne 5. února 2016 a
 • Finančním zpravodaji č. 10/2017 ze dne 22. prosince 2017.

Požadavky na účetnictví a audit a praxe

Právní úprava v oblasti účetnictví a auditu je v souladu s právem Evropských společnství (4., 7. a 8. směrnice Rady).

Zákon o účetnictví a prováděcí právní předpisy stanoví rozsah vedení účetnictví, zejména:

 • vymezení účetních jednotek
 • předmět účetnictví
 • způsob vedení účetnictví včetně akruálního principu, zásady opatrnosti, věrného a poctivého obrazu předmětu účetnictví a finační situace účetní jednotky, správnosti, úplnosti, průkaznosti, srozumitelnosti a přehlednosti
 • dobu vedení účetnictví, povinnosti a odpovědnost při jeho vedení
 • vymezení účetních dokladů, účetních zápisů, účetních knih
 • požadavky na obsah a formu účetní závěrky a konsolidované účetní závěrky a způsoby zveřejňování
 • povinnost ověřování účetní závěrky auditorem
 • možnost a povinnost použití Mezinárodních účetních standardů
 • povinnost a způsoby oceňování majetku a závazků
 • inventarizaci a úschovu účetních záznamů

Zákon o auditorech upravuje zejména postavení a činnost statutárních auditorů a podmínky, za nichž mohou být poskytovány auditorské služby.

Požadavky na účetní výkazy

Účetní závěrka je nedílný celek a tvoří ji výkazy:

 • rozvaha (bilance)
 • výkaz zisku a ztráty
 • příloha

Účetní závěrka může zahrnovat i cash-flow a přehled o změnách vlastního kapitálu. Účetní závěrka se sestavuje k rozvahovému dni. Účetní jednotky s povinností auditu sestavují výroční zprávu. Účetní závěrka a výroční zpráva se zveřejňují v obchodním rejstříku. Doba úschovy výkazů a výroční zprávy je 10 let.